Wyznaczanie krzywych ROC i RP dla testów binarnych

Krzywe ROC i RP wykreślane są na podstawie zbioru par (wartość prawdziwa, wynik testu) oraz zbioru progów.

Wynik testu jest to stan rzeczywisty, który ma zostać określony przez klasyfikator może przyjmować jedynie dwie wartości całkowite - 0 lub 1. Wartość testu (wartość prawdziwa) mówi, z jakim granicznym prawdopodobieństwem otrzymamy wynik pozytywny. Może więc przyjmować wartości rzeczywiste z zakresu <0, 1>.

Próg jest granicą jaką stawia model między obiema klasami i zawiera się w przedziale <0, 1>.

Wartość prawdziwa Wynik testu
Wartość prawdziwa:

Wynik testu:

Wartość progu
Próg True Positives False Positives True Negatives False Negatives