Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


adjacent_difference

Algorytm adjacent_difference()

adjacent_difference jest nazwą przeciążonej funkcji występującej w dwóch postaciach :

template <class InputIterator, class OutputIterator>
OutputIterator adjacent_difference(InputIterator first, InputIterator last, 
                  OutputIterator result);
 
template <class InputIterator, class OutputIterator, class BinaryFunction>
OutputIterator adjacent_difference(InputIterator first, InputIterator last,
                  OutputIterator result,
                  BinaryFunction binary_op);

Opis

Algorytm zawarty w Standard Template Library. Funkcja adjacent_difference() w zakresie określonym przez iteratory first, last dokonuje odejmowania kolejnych przylegających do siebie elementów. Element *first przypisywany jest do elementu *result będącym iteratorem na koelkcje wynikową. Dla każdego elementu iteratora i w zakresie [first + 1, last), różnica *i oraz *(i - 1) przypisywana jest do *(result + (i - first)). Dzięki temu, iż oprócz składowania różnic w kolekcji wynikowej na pierwszej pozycji przechowujemy pierwszy element możemy odtworzyć kolekcję wejściową na podstawie, której powstał wynik. Operacją odwrotną do adjacent_difference, którą można użyć do tego celu jest jest partial_sum. Nie ma przeciwwskazań aby iterator wynikowy był tożsamy z wejściowym umożliwiając obliczanie różnic na kolekcji 'w miejscu'.

Nagłówek

#include<numeric>

Parametry

Wymagania dla obu wersji:

 first - iterator wskazujący początek zakresu wejściowego
 last  - iterator wskazujący koniec zakresu wejściowego
result - iterator wskazujący początek kolekcji wyjściowej
Wartości dla typu InputIterator dają się konwertować do wartości dla typu OutputIterator
[first, last) jest poprawnym zakresem 
[result, result + (last - first)) jest poprawnym zakresem 

Dodatkowe wymagania dla pierwszej wersji:

Wartość zwracana x - y jest zdefiniowana i daje się konwertować do wartości OutputIterator. 

Dodatkowe wymagania dla drugiej wersji:

BinaryFunction jest funkcją binarną.
Wartości dla typu InputIterator dają się konwertować odpowiednio do wartości pierwszego i drugiego argumentu funkcji binarnej. 
Wynik funkcji binarnej dają się konwertować do wartości dla typu OutputIterator. 
	

Złożoność

Liniowa. brak operacji jeśli [first, last) jest przedziałem pustym, w przeciwnym przypadku dokładnie (last - first) - 1 opearcji. 

Przyklady

#include "stdafx.h"
#include <vector>
#include <list>
#include <numeric>
#include <functional>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  list <int> L1;
  list <int>::iterator LIter1, LIterend, LIterend2;
 
  vector<int> V1( 10 ), V2( 10 );
  vector<int>::iterator VIter1, VIter2, VIterend, VIterend2;
 
  int t; // Generacja {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100};
  for ( t = 1 ; t <= 10 ; t++ )
   L1.push_back( t * t );
 
  cout << "Kolekcja wejsciowa L1 :\n ( " ;
  for ( LIter1 = L1.begin( ) ; LIter1 != L1.end( ) ; ++LIter1 )
   cout << *LIter1 << " ";
  cout << ")." << endl;
 • Zastosowanie pierwszej wersji algorytmu
  // Standardowa użycie adjacent_difference na liście, wynik zwracany przypisany do wektora
  VIterend = adjacent_difference ( L1.begin ( ) , L1.end ( ) , V1.begin ( ) );
 
  cout << "Kolekcja wyjsciowa, standardowe adjacent_differences:\n ( " ;
  for ( VIter1 = V1.begin( ) ; VIter1 != VIterend ; ++VIter1 )
   cout << *VIter1 << " ";
  cout << ")." << endl;
 • Zastosowanie drugiej wersji algorytmu (mnożenie)
  // Użycie adjacent_difference z funkcją bianrną - mnożenie - na liście, wynik zwracany przypisany do wektora
  VIterend2 = adjacent_difference ( L1.begin ( ) , L1.end ( ) , V2.begin ( ) , 
   multiplies<int>( ) );
 
  cout << "Kolekcja wyjsciowa, adjacent_differences dla funcji binarnej - mnozenia:\n ( " ;
  for ( VIter2 = V2.begin( ) ; VIter2 != VIterend2 ; ++VIter2 )
   cout << *VIter2 << " ";
  cout << ")." << endl;
 • Zastosowanie algorytmu 'w miejscu'
  // Użycie adjacent_difference 'w miejscu'
  LIterend2 = adjacent_difference ( L1.begin ( ) , L1.end ( ) , L1.begin ( ) );
  cout << "Kolekcja wyjsciowa i wejsciowa tozsame, adjacent_differences w miesjcu na L1:\n ( " ;
  for ( LIter1 = L1.begin( ) ; LIter1 != LIterend2 ; ++LIter1 )
   cout << *LIter1 << " ";
  cout << ")." << endl;
 
}

adjacent_difference.cpp

adjacent_difference.txt · ostatnio zmienione: 2009/05/19 09:54 przez rnowak2