Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


count_count_if

Algorytmy count count_if

Algorytmy count, count_if należą do algorytmów niemodyfikujących. Algorytmy służą do przeszukiwania pewnej liczby elementów z kontenera w celu znalezienia odpowiedniej wartości (count) lub spełnienia odpowiedniego predykatu (count_if).

Nagłówek dla algorytmów count i count_if

 #include<algorithm> 

Opis algorytmu count

Definicja algorytmu count

 template <class InputIterator, class T>
 ptrdiff_t count ( InputIterator first, InputIterator last, const T& value )
 {
   ptrdiff_t ret=0;
   while (first != last) if (*first++ == value) ++ret;
   return ret;
 }

Parametry algorytmu count

 • first - element kontenera od którego zaczynamy wyszukiwanie
 • last - element kontenera na którym kończymy wyszukiwanie
 • value - wartość szukana

Wartość zwracana algorytmu count

Liczba pasujących elementów w kontenerze do wartości szukanej value.

Działanie algorytmu count

Algorytm count oblicza liczę elementów w kontenerze z zakresu [first, last) które pasują do warotości value, następnie zwraca liczbę pasujących elementów.

Przykład użycia algorytmu count

  typedef vector<string> VectorString;
 
  typedef VectorString::iterator VectorStringIt;
 
  // wektor imion
  VectorString vect;
 
  // iteratory wskazujace na wektor imion vect
  VectorStringIt start, end;
 
  // zmienna zawierająca liczbę elementów pasująca do danego wzroca
  ptrdiff_t result;
 
  // przykladowy napis ktory jest wypelniony polskimi imionami, odzielony znakami
  // które nie są literami alfabetu (separatorami). W imionach nie należy wstawiać 
  // polskich liter (ą,ę,ł...), zamiast ich stosować odpowiedniki (a,e,l...).
  const string STRING_NAMES = "Adam Michal Bartek,  Adam . Ania ,/ EwA";
 
  // przykladowy wzorzec imienia dla funkcji count
  const string VALUE_COUNT = "Adam";
 
  // dzielenie napisu na poszczególne imiona, następnie przypisywanie każdego z nich do wektora imion vect
  boost::tokenizer<> tok(STRING_NAMES);
  for(boost::tokenizer<>::iterator beg=tok.begin(); beg!=tok.end();++beg){
    vect.push_back(*beg);
  }
 
  // przypisanie iteratorom start i end wartości początkowych
  start = vect.begin(); 
  end = vect.end();
 
  // liczba wystapien imienia zawartego w zmiennej VALUE_COUNT (zastosowanie algorymu count)
  result = count(start, end, VALUE_COUNT) ;
 
  cout << "Liczba wystapien imienia " << VALUE_COUNT << ": " << result << endl;
 
  // liczba imion żeńskich w wektorze imion vect (zastosowanie algorymu count_if)
  result = count_if(start, end, NameWoman) ;

Opis algorytmu count_if

Definicja algorytmu count_if

 template <class InputIterator, class Predicate>
 ptrdiff_t count_if ( InputIterator first, InputIterator last, Predicate pred )
 {
   ptrdiff_t ret=0;
   while (first != last) if (pred(*first++)) ++ret;
   return ret;
 }

Parametry algorytmu count_if

 • first - element kontenera od którego zaczynamy wyszukiwanie
 • last - element kontenera na którym kończymy wyszukiwanie
 • pred - predykat do spełnienia

Wartość zwracana algorytmu count_if

Liczba elementów spełniających predykat pred.

Działanie algorytmu count_if

Algorytm count_if oblicza liczbę elementów w kontenerze z zakresu [first, last) spełniających predykat pred przekazany jako obiekt funkcyjny, następnie zwraca liczbę pasujących elementów.

Przykład użycia algorytmu count_if

 // funkcja wykrywająca polskie imiona kobiet
 bool NameWoman(const string& str) {
  return (str[str.size()-1] == 'a' || str[str.size()-1] == 'A');
 }
 
 // funkcja wykrywająca polskie imiona mężczyzn
 bool NameMan(const string& str) {
  return (!NameWoman(str));
 }
 
 // funkcja wykrywająca imiona składające się z więcej niż 5 liter 
 bool NameSize(const string& str) {
  return (str.size() > 5);
 }
 
int main() {
 
  // tutaj odpowiednie deklaracje ...
 
  // przykladowy napis ktory jest wypelniony polskimi imionami, odzielony znakami
  // które nie są literami alfabetu (separatorami). W imionach nie należy wstawiać 
  // polskich liter (ą,ę,ł...), zamiast ich stosować odpowiedniki (a,e,l...).
  const string STRING_NAMES = "Adam Michal Bartek,  Adam . Ania ,/ EwA";
 
  // przykladowy wzorzec imienia dla funkcji count
  const string VALUE_COUNT = "Adam";
 
  // dzielenie napisu na poszczególne imiona, następnie przypisywanie każdego z nich do wektora imion vect
  boost::tokenizer<> tok(STRING_NAMES);
  for(boost::tokenizer<>::iterator beg=tok.begin(); beg!=tok.end();++beg){
    vect.push_back(*beg);
  }
 
  // przypisanie iteratorom start i end wartości początkowych
  start = vect.begin(); 
  end = vect.end();
 
  // liczba imion żeńskich w wektorze imion vect (zastosowanie algorymu count_if)
  result = count_if(start, end, NameWoman) ;
 
  cout << "Liczba Kobiet: " << result << endl;
 
  // liczba imion męskich w wektorze imion vect (zastosowanie algorymu count_if)
  result = count_if(start, end, NameMan) ;
 
  cout << "Liczba Mezczyzn: " << result << endl;
 
  // liczba imion zawierające więcej niż 5 liter (zastosowanie algorymu count_if)
  result = count_if(start, end, NameSize) ;
 
  cout << "Liczba slow o liczbie liter > 5: " << result << endl; 
 
  return 0;	 
 }

Przykładowy program wykorzystujący algorytmy count i count_if

count_count_if.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/12 00:03 przez abartcza