Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fabryka_abstrakcyjna

Abstract factory pattern (Fabryka abstrakcyjna)

/*************************************************************************************   
 *                                Michał Chodkiewicz *
 * Wzorzec:     fabryka abstrakcyjna (abstract factory)             *
 *                                          *
 * Zastosowanie:  Wzorzec ten umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w zakresie klas  *
 *         używanych w kodzie, co umożliwia pisanie kodu, np: na kilka   * 
 *         platform jednocześnie, czy łatwiejsze zmienianie kodu wewnątrz  *
 *         klasy bibliotecznej.                       *
 *                                          *  
 *  Opis:     Fabryka abstrakcyjna, zwykle tworzona jako interfejs, w języku  *
 *         c++ jest implementowana za pomocą klasy abstrakcyjnej. Klasa ta *
 *         ma wygląd typowej fabryki, jednak jako typy zwracane przez    *
 *         wirtualne metody fabrykujące ma zadeklarowane klasy abstrakcyjne *
 *         reprezentujące interfejsy obiektów zwracanych przez klasy    *
 *         pochodne. W kodzie programu implementuje się dla konkretnych   *
 *         zastosowań klasy pochodne od fabryki abstrakcyjnej wytwarzające *
 *         obiekty odpowiednie dla danego systemu czy pliku         *
 *         konfiguracyjnego. Dzięki temu, że najczęściej fabryka jest    *
 *         tworzona w programie tylko raz, przy zmianie zachowania obiektów *
 *         wystarczy zmodyfikować tą linijkę w kodzie, w której następuje  *
 *         przypisanie konkretnej fabryki.                 *
 *                                          *
 *  Przykładowy schemat (schemat opisuje inny przypadek niż kod, dla urozmaicenia): *
 *  Prezentowany jest przypadek programowania dla kilku systemów operacyjnych    *
 *                                          *
 *         Odczyt schematu:                         *
 *         [Element na początku strzałki]                  *
 *         (d) dziedziczy po                        *
 *         (w) zawiera wskaźnik/wskaźniki na                *
 *         (t) tworzy obiekty klasy                     *
 *         [Element na który wskazuje strzałka]               *
 *        _______________        ______________________        *
 *        | KlasaUsera |-------------->|FabrykaAbstrakcyjna |        *
 *        |_____________|      (w)|____________________|        *
 *        |_____________|        |____________________|        *
 *        |_____________|        | A stworzObiekt()=0 |        *
 *           |            |____________________|        *
 *           |             /|\(d) /|\(d) /|\(d)       *
 *           |       ______________|   |    |________     *
 *           |   _______|__________ __________|_______ ________|_________*
 *           |   |FabrykaUnixowa | |FabrykaDosowa  | |FabrykaWindows |*
 *  -----------------/\----|________________| |________________| |________________|*
 *  |        |   |________________| |________________| |________________|*
 *  |        |   |A stworzObiekt()| |A stworzObiekt()| |A stworzObiekt()|*
 *  |        |(w) |________________| |________________| |________________|*
 *  |  ___________\|/_____              |         |    *
 *  |  | A (klasa abstr) |              |         |    *
 *  |  |_________________|              |         |    *
 *  |  |_________________|              |         |    *
 *  |  | zareaguj()   |              |         |    *
 *  |  |_________________|              |         |    *
 *  |   /|\(d) /|\(d) /|\(d)            |         |    *
 *  |(t)___|    |    |_______          |         |    *
 *  \|/__|______ ___|________ _____|______       |         |    *
 *  | AUnix  | | ADos   | | AWindows |       |         |    *
 *  |__________| |__________| |__________|  (t)    |         |    *
 *  |__________| |__________| |__________|<-------------/\-----------------|    *
 *  |zareaguj()| |zareaguj()| |zareaguj()|       |              *
 *  |__________| |__________| |__________|       |              *
 *           /|\(t)              |              *
 *           |________________________________|              *
 *                                          *
 *************************************************************************************/
 
/* Przykładowy kod. Przedstawia on rysowanie obiektów w zależności od
  szybkości procesora */
#include <iostream>//Biblioteka potrzebna w tym przykładzie
using namespace std;// dla wygody, żeby nie pisać wszędzie std
 
// Abstrakcyjny model obiektu graficznego
class ObiektGraficznyAbstrakcyjny {
  protected:  
   float x_;// położenie na ekranie w osi x
   float y_;// położenie na ekranie w osi y
  public:
     virtual void rysujSie()=0;// metoda do rysowania obiekt
     // poniższe metody są wirtualne, gdyż klasy pochodne nie muszą koniecznie w ten sposób przechowywać
     // położenia obiektu, jednak mają już ciała, gdyż to będzie najczęstszy przypadek
 
     // metoda do ustalania położenia obiektu
     virtual void ustawPozycje(float x, float y){
      x_=x;
      y_=y;     
     }
     // metody do pobierania położenia obiektu
     virtual float podajPozX() {return x_;}
     virtual float podajPozY() {return y_;}
     ObiektGraficznyAbstrakcyjny (float x, float y) : x_(x), y_(y){}
     virtual ~ObiektGraficznyAbstrakcyjny() {}//wirtualny destruktor, bo są wirtualne funkcje
};
 
// Abstrakcyjna fabryka obiektów, służąca za interfejs
class FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna {
  public:
     // metoda do tworzenia instancji obiektów
     virtual ObiektGraficznyAbstrakcyjny * utworzObiekt(float x, float y)=0;
     virtual ~FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna(){}//wirtualny destruktor, bo są wirtualne funkcje
}; 
 
// Konkretny model obiektu graficznego, dla wolniejszych komputerów
class ObiektGraficznyProsty : public ObiektGraficznyAbstrakcyjny {
  public:
     // funkcja rysujSie jest mocno okrojona, gdyż to tylko przykład zastosowania
     void rysujSie(){
      cout<<"malo wymagajacy model jest rysowany na pozycji: "<<x_<<", "<<y_<<endl;
     }
     ObiektGraficznyProsty (float x, float y):ObiektGraficznyAbstrakcyjny(x,y){}
};
 
// Konkretny model obiektu graficznego, dla szybszych komputerów
class ObiektGraficznyTrudny : public ObiektGraficznyAbstrakcyjny {
  public:
     // funkcja rysujSie jest mocno okrojona, gdyż to tylko przykład zastosowania
     void rysujSie(){
      cout<<"BARDZO WYMAGAJACY MODEL JEST RYSOWANY NA POZYCJI: "<<x_<<", "<<y_<<endl;
     }
     ObiektGraficznyTrudny (float x, float y):ObiektGraficznyAbstrakcyjny(x,y){}
};
 
//Konkretna fabryka obiektów graficznych, dla wolnych komputerów
class FabrykaObiektowGraficznychProstych : public FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna {
  public:
   // skonkretyzowanie metody
   ObiektGraficznyAbstrakcyjny * utworzObiekt(float x, float y) {
      return new ObiektGraficznyProsty(x,y);   
   }
};
 
//Konkretna fabryka obiektów graficznych, dla szybkich komputerów
class FabrykaObiektowGraficznychTrudnych : public FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna {
  public:
   // skonkretyzowanie metody
   ObiektGraficznyAbstrakcyjny * utworzObiekt(float x, float y) {
      return new ObiektGraficznyTrudny(x,y);   
   }
};
 
// Klasa korzystająca z fabryk
class KlasaUzytkowa {
  private:
   static const int ILE_OBIEKTOW=5;//ile obiektow graficznych naraz na ekranie maksymalnie
   // Wskaznik na fabryke obiektow, tu bedzie podany wskaznik do konkretnej fabryki 
   FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna * fabryka_;
   ObiektGraficznyAbstrakcyjny * pulaObiektow_[ILE_OBIEKTOW]; // Tablica obiektow do rysowania
  public:
   // dla zapełniania tablicy obiektów, zmienna nowa partia mówi czy zmieniać obiekty,
   // czy też tworzyć nowe od poczatku
   void pobierzNowe(bool nowaPartia){
     for (int licznik=0; licznik<5; ++licznik){
      ObiektGraficznyAbstrakcyjny * temp=pulaObiektow_[licznik];     
      if (temp!=NULL){// odtworzenie obiektow w nowych warunkach
         pulaObiektow_[licznik]=fabryka_->utworzObiekt(temp->podajPozX(), temp->podajPozY());  
         delete temp;     
      }
      else if (nowaPartia){
        pulaObiektow_[licznik]=fabryka_->utworzObiekt(licznik, ILE_OBIEKTOW - licznik);  
      }      
     }   
   }
   // dla ustawienia źródła obiektów
   void ustawFabryke(FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna * nowa_fabryka) {
      delete fabryka_;// usunięcie starej fabryki      
      fabryka_=nowa_fabryka;  // ustawienie nowej fabryki
      pobierzNowe(false);//żeby od razu zmienić typ przechowywanych obiektów  
   } 
   // dla rysowania obiektów
   void rysujObiekty(){
     for (int licznik=0; licznik<ILE_OBIEKTOW; ++licznik){
      if (pulaObiektow_[licznik]!=NULL){
         pulaObiektow_[licznik]->rysujSie();   
      }     
     }   
   }
   // konstruktor
   KlasaUzytkowa (FabrykaObiektowGraficznychAbstrakcyjna *nowa_fabryka){
      fabryka_=nowa_fabryka;   
   }
   // destruktor
   ~KlasaUzytkowa(){
     for (int licznik=0; licznik<5; ++licznik){
      delete pulaObiektow_[licznik];// zwolnienie puli obiektów   
     }     
     delete fabryka_;// zwolnienie fabryki
   }   
};
 
//Program testowy
int main(){
   cout<<"..:: Uruchamianie programu w trybie wysokiej jakosci grafiki ::.."<<endl;
   // Na początek ustawiany bardziej wymagający typ obiektu graficznego
   KlasaUzytkowa * testowa=new KlasaUzytkowa(new FabrykaObiektowGraficznychTrudnych);
   testowa->pobierzNowe(true);// Ustawianie przykładowych obiektów
   cout<<"..:: Rysowanie przykladowych obiektow ::.."<<endl;
   testowa->rysujObiekty();
   //{...} Tutaj okazało się, że niestety maszyna jest za wolna
   cout<<"..:: Niestety maszyna jest za wolna, przelaczanie w tryb niskiej jakosci::.."<<endl;
   testowa->ustawFabryke(new FabrykaObiektowGraficznychProstych());
   cout<<"..:: Rysowanie przykladowych obiektow ::.."<<endl;
   testowa->rysujObiekty();
   cout<<"..:: Koniec programu ::.."<<endl;
}
fabryka_abstrakcyjna.txt · ostatnio zmienione: 2008/04/08 17:04 przez mchodkie