Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


partial_sort

Algorytm partial_sort

Plik nagłówkowy

#include  <algorithm>

Deklaracja funkcji

template<class RandomAccessIterator>
  void partial_sort(RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator middle, RandomAccessIterator last);
 
template<class RandomAccessIterator, class Compare>
  void partial_sort(RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator middle, RandomAccessIterator last, Compare comp);

Parametry funkcji

 • RandomAccessIterator first

Iterator wskazujący na początek zakresu częściowego sortowania w kolekcji.

 • RandomAccessIterator middle

Iterator wskazujący, ile elementów przed nim ma być posortowane.

 • RandomAccessIterator last

Iterator wskazujący na koniec zakresu częściowego sortowania w kolekcji.

 • Compare comp

Zewnętrzna funkcja lub funktor, służąca do porównywania elementów w kolekcji.

Wartość zwracana

Brak.

Opis algorytmu

Przemieszcza elementy w kolekcji w zakresie [first, last) tak, że w zakresie [first, middle) zawiera najmniejsze elementy z całego zakresu sortowania kolekcji, a w zakresie [middle, last) znajdują się pozostałe, nieuporządkowane elementy.

Do porównywania obiektów w kolekcji funkcja wykorzystuje albo zdefiniowany dla obiektu operator mniejszości w pierwszej wersji funkcji, albo zewnętrzną funkcję/funktor porównujący w wersji drugiej.

Złożoność algorytmu

Do sortowania elementów wykorzystano algorytm heapsort, więc jego złożoność można oszacować wg poniższego wzoru:

O = (last - start)*log(middle - start)

Przykłady użycia

Przykład pierwszy

W tym przykładzie użyto pierwszej wersji omawianej funkcji do odnalezienia 4 najmniejszych liczb całkowitych typu int w kolekcji:

  vector<int>       first;       //Kolekcja liczb całkowitych
  vector<int>::iterator  iter;        //Iterator do tej kolekcji
 
  /* Wypełnianie kolekcji przykładowymi liczbami */
  first.push_back(23);
  first.push_back(16);
  first.push_back(54);
  first.push_back(21);
  first.push_back(14);
  first.push_back(38);
  first.push_back(63);
  first.push_back(29);
 
  cout << "Przyklad pierwszy\n\n";
  cout << "Liczby calkowite 'int':\n\n";
 
  /* Wyświetlenie zawartości kolekcji */
  for (iter = first.begin(); iter != first.end(); ++iter)
    cout << *iter << " ";
 
  /* out: 23 16 54 21 14 38 63 29 */
 
  /* Sortowanie kolekcji, do uzyskania 4 posortowanych elementów */
  partial_sort(first.begin(), first.begin() + 4, first.end());
 
  cout << "\n\nDane czesciowo posortowane - pierwsze 4 elementy:\n\n";
 
  /* Wyświetlenie zawartości częściowo posortowanej kolekcji */
  for (iter = first.begin(); iter != first.end(); ++iter)
    cout << *iter << " ";
 
  /* out: 14 16 21 23 54 38 63 29 */

Przykład drugi

W tym przykładzie sortowana będzie kolekcja następujących obiektów, modelujących kartę pacjenta:

/* Rodzaj sortowania */
enum  SortBy {byName, byAge, byWeight};
 
class  PatientCard {
  private:
    string     name;          //Nazwisko
    int       age;          //Wiek
    double     weight;         //Waga
 
    static SortBy  sort;          //Rodzaj sortowania
  public:
    /* Konstruktor zerowy. */
    PatientCard() : name("name"), age(0), weight(0.0) {}
    /* Konstruktor inicjujący. */
    PatientCard(const string& _name, const int& _age, const double& _weight) :
      name(_name), age(_age), weight(_weight) {}
 
    const string&  getName() const {    //Zwraca nazwisko
      return name;
    }
 
    const int    getAge() const {    //Zwraca wiek
      return age;
    }
 
    const double  getWeight() const {   //Zwraca wagę
      return weight;
    }
 
    void  setSort(SortBy _sort) {     //Ustala rodzaj sortowania
      sort  = _sort;
    }
 
    /* Operator mniejszości, służący do porównywania w algorytmie. Porównuje
    odpowiednie pola dwóch obiektów, zwraca 'true', jeśli są uporządkowane
    rosnąco, i 'false', jeśli nie. Do wyboru pól do porównywania służy pole
    'sort'. */
    bool  operator<(const PatientCard& _card) {
      switch (sort) {
        case  byName:
          if (name.compare(_card.name) < 0)
            return true;
          break;
        case  byAge:
          if (age < _card.age)
            return true;
          break;
        case  byWeight:
          if (weight < _card.weight)
            return true;
          break;
        default:
          return false;
      }
 
      return false;
    };
 
    /* Zaprzyjaźniony operator, pozwalający na wysłanie danych obiektu do
    strumienia wyjściowego. */
    friend ostream& operator<<(ostream& _cout, const PatientCard& _card);
};
 
SortBy PatientCard::sort  = byName;      //Inicjacja statycznego pola 'sort'
 
/* Zaprzyjaźniony operator. */
ostream&  operator<<(ostream& _cout, const PatientCard& _card) {
  _cout << _card.name << "\n\t\twiek: " << _card.age << "\twaga: " << _card.weight << endl;
 
  return _cout;
}
 
int main() {
  vector<PatientCard>       second;   //Kolekcja kart pacjenta
  vector<PatientCard>::iterator  iter2;   //Iterator do tej kolekcji
 
  /* Wypełnienie kolekcji przykładowymi danymi */
  second.push_back(PatientCard("Wilson", 32, 78.5));
  second.push_back(PatientCard("Pearson", 27, 63.2));
  second.push_back(PatientCard("Kingsley", 43, 89.0));
  second.push_back(PatientCard("Smith", 18, 57.4));
  second.push_back(PatientCard("Wiliams", 22, 82.1));
  second.push_back(PatientCard("Crouch", 37, 102.6));
  second.push_back(PatientCard("Michelson", 64, 96.4));
  second.push_back(PatientCard("Bright", 54, 60.5));
 
  vector<PatientCard> third  = second;    //Kolejne kolekcje
  vector<PatientCard> fourth = second;

Sortowanie wg wbudowanego operatora mniejszości

Tu sortowanie odbywa się przy użyciu wbudowanego operatora mniejszości, który przy obecnym ustawieniu pola sort sortuje karty alfabetycznie. Chcemy zatem uzyskać trzy pierwsze karty:

partial_sort(second.begin(), second.begin() + 3, second.end());
 
/* out: Bright
        wiek: 54    waga: 60.5
    Crouch
        wiek: 37    waga: 102.6
    Kingsley
        wiek: 43    waga: 89
    Wiliams
        wiek: 22    waga: 82.1
    Smith... */

Sortowanie wg zewnętrznej funkcji porównującej

W tym przypadku zdefiniowano zewnętrzną funkcję, służącą do porównywania kart i sortowania ich według malejącej wagi:

bool  compareCard(const PatientCard& _a, const PatientCard& _b) {
  if (_a.getWeight() > _b.getWeight())
    return true;
  return false;
}

Chcemy uzyskać cztery karty o największej wadze:

partial_sort(third.begin(), third.begin() + 4, third.end(), compareCard);
 
/* out: Crouch
        wiek: 37    waga: 102.6
    Michelson
        wiek: 64    waga: 96.4
    Kingsley
        wiek: 43    waga: 89
    Wiliams
        wiek: 22    waga: 82.1
    Smith
        wiek: 18    waga: 57.4
    Pearson
        wiek: 27    waga: 63.2
... */

Sortowanie wg zdefiniowanego funktora

Funktor, czyli obiekt funkcyjny, to taki obiekt, który ma zdefiniowany operator operator(). W ogólnym przypadku funktor może przechowywać stan, który może mieć wpływ na działanie tego operatora, w przeciwieństwie do stałej w działaniu funkcji porównującej. W tym przypadku jednak ograniczono się do najprostszego przypadku funktora:

class  functorCard {
  public:
    bool  operator()(const PatientCard& _a, const PatientCard& _b) {
      if (_a.getAge() > _b.getAge())
        return true;
 
      return false;
    }
};

Jak widać, funktor umożliwia sortowanie wg malejącego wieku. Chcemy uzyskać pięć kart o największym wieku:

partial_sort(fourth.begin(), fourth.begin() + 5, fourth.end(), functorCard());
 
/* out: Michelson
        wiek: 64    waga: 96.4
    Bright
        wiek: 54    waga: 60.5
    Kingsley
        wiek: 43    waga: 89
    Crouch
        wiek: 37    waga: 102.6
    Wilson
        wiek: 32    waga: 78.5
    Smith
        wiek: 18    waga: 57.4
    Wiliams
        wiek: 22    waga: 82.1
... */

Podsumowanie

Algorytm partial_sort umożliwia wyodrębnienie n skrajnych elementów w danej kolekcji na podstawie pewnego kryterium, określonego za pomocą operatora mniejszości operator<, funkcji porównującej bądź funktora. Dzięki temu, nie trzeba sortować całej kolekcji, wystarczy sortowanie do momentu uzyskania żądanej ilości elementów, co skraca sam czas trwania operacji.

Źródła

Plik źródłowy z przykładami: partial_sort2.cpp


Artur Marcin Laskowski 2008/12/12 13:48

partial_sort.txt · ostatnio zmienione: 2008/12/12 13:50 przez alaskow1