Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


unique_unique_copy

Algorytmy unique, unique_copy

Algorytmy te znajdują się w bibliotece algorithm.

Nagłówek

 #include <algorithm> 

unique

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator unique ( ForwardIterator firstElement, ForwardIterator lastElement );
 
template <class ForwardIterator, class BinaryPredicate>
 ForwardIterator unique ( ForwardIterator firstElement, ForwardIterator lastElement, BinaryPredicate comp );

unique to algorytm służący usuwaniu następujących po sobie duplikatów elementów z zakresu [ firstElement , lastElement ). firstElement i lastElement są iteratorami wskazującymi na pozycję w kontenerze ( np. lista, wektor ). Algorytm jest realizowany poprzez usuwanie wszystkich elementów identycznych z elementem bezpośrednio poprzedzającym.

Porównywanie elementów odbywa się przy wykorzystaniu operatora ==. W przypadku, gdy nie jest zaimplementowany, należy podać jako trzeci argument predykat, który porównuje elementy. Powinien on zwracać true jeśli elementy są identyczne i false w przeciwnym przypadku.

Zachowanie algorytmu jest następujące:

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator unique ( ForwardIterator firstElement, ForwardIterator lastElement )
{
 ForwardIterator result = first;
 
 while ( ++first != last )
 {
  if ( !( *result == *first ) ) 
    *(++result)=*first;
 }
 
 return ++result;
}

Parametry

 • firstElement, lastElement - iteratory wskazujące zakres elementów na którym będzie realizowany algorytm. Zakres ten zawiera wszystkie elementy od firstElement do elementu poprzedzającego lastElement.
 • comp - binarny predykat przyjmujący 2 elemety jako argumenty i zwracający true jeśli oba są równe i false w przeciwnym przypadku. Może to być zarówno wskaźnik na funkcję, jak i wskaźnik na obiekt klasy przeciążającej operator().

Wartość zwracana

Iterator wskazujący na nowy koniec sekwencji z zadanego zakresu, która nie zawiera już powtarzających się po sobie elementów.

Uwaga

Należy uwzględnić fakt, że algorytm unique nie zmienia wielkości kontenera, ani nie zmienia elementów położonych za nowym końcem ( ciągle są dostępne ).

Przykład

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
 
// implementacja funkcji porownujacej elementy
bool comp(int i, int j) 
{
 return (i==j);
}
 
int main () 
{
	// tworzy wektory z powtarzajacymi sie po sobie elementami
	int myints[] = {10,20,20,20,30,30,20,20,10};
	vector<int> myvector (myints,myints+9);		// 10 20 20 20 30 30 20 20 10
	vector<int>::iterator it;
 
	// PRZYKLAD UZYCIA UNIQUE Z DOMYSLNYM OPERATOREM ==
 
	// użycie unique z domyslnym operatorem == 
	it = unique (myvector.begin(), myvector.end()); // 10 20 30 20 10 30 20 20 10
 
	// dostosowanie wielkosci myvector do zaktualizowanej liczby elementow
	myvector.resize( it - myvector.begin() );    // 10 20 30 20 10
 
	// wypisanie zawartosci myvector
    // 10 20 30 20 10
	cout << "\nunique z domyslnym operatorem==\n";
	for (vector<int>::iterator iter=myvector.begin(); iter!=myvector.end(); ++iter)
		cout << " " << *iter;
 
 
	// PRZYKLAD UZYCIA UNIQUE ZE ZDEFINIOWANA FUNKCJA POROWNUJACA ELEMENTY
	myvector.clear();
	myvector.insert(myvector.begin(), myints, myints + 9);	// 10 20 20 20 30 30 20 20 10
 
	// uzycie unique ze zdediniowana funkcja porownujaca elementy
	it = unique (myvector.begin(), myvector.end(), comp);  // 10 20 30 20 10 30 20 20 10
 
	// dostosowanie wielkosci myvector do zaktualizowanej liczby elementow
	myvector.resize( it - myvector.begin() );    // 10 20 30 20 10
 
	// wypisanie zawartosci myvector
    // 10 20 30 20 10
	cout << "\n\nunique ze zdefiniowana funkcja porownujaca\n";
	for (vector<int>::iterator iter=myvector.begin(); iter!=myvector.end(); ++iter)
		cout << " " << *iter;
 
	cout << endl;
 
	return 0;
}

unique_copy

template <class InputIterator, class OutputIterator>
 OutputIterator unique_copy ( InputIterator firstElement, InputIterator lastElement, OutputIterator result );
 
template <class InputIterator, class OutputIterator, class BinaryPredicate>
 OutputIterator unique_copy ( InputIterator firstElement, InputIterator firstElement, OutputIterator result, BinaryPredicate comp );

unique_copy kopiuje wartości elementów z zakresu [ firstElement, lastElement ) do zakresu, którego początek wskazuje iterator result, za wyjątkiem następujących po sobie duplikatów.

Algorytm pomija elementy o wartościach identycznych z elementem bezpośrednio je poprzedzającym ( kopiowany jest zawsze tylko pierwszy element ze zbioru elementów identycznych ).

Porównywanie elementów odbywa się przy wykorzystaniu operatora ==. W przypadku, gdy nie jest zaimplementowany, należy podać jako trzeci argument predykat, który porównuje elementy. Powinien on zwracać true jeśli elementy są identyczne i false w przeciwnym przypadku.

Zachowanie algorytmu jest następujące:

template <class ForwardIterator>
 ForwardIterator unique ( ForwardIterator firstElement, ForwardIterator lastElement )
{
 ForwardIterator result = first;
 
 while ( ++first != last )
 {
  if ( !( *result == *first ) ) 
    *(++result)=*first;
 }
 
 return ++result;
}

Parametry

 • firstElement, lastElement - iteratory wskazujące zakres elementów na którym będzie realizowany algorytm. Zakres ten zawiera wszystkie elementy od firstElement do elementu poprzedzającego lastElement.
 • result - iterator wskazujący początek zakresu, do którego ma być zapisana sekwencja elementów wyznaczona przez algorytm.
 • comp - binarny predykat przyjmujący 2 elemety jako argumenty i zwracający true jeśli oba są równe i false w przeciwnym przypadku. Może to być zarówno wskaźnik na funkcję, jak i wskaźnik na obiekt klasy przeciążającej operator().

Wartość zwracana

Iterator wskazujący na koniec skopiowanego zakresu.

Przykład

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
 
// implementacja funkcji porownujacej elementy
bool comp(int i, int j) 
{
 return (i==j);
}
 
int main () 
{
	// tworzy wektory z powtarzajacymi sie po sobie elementami
	int myints[] = {10,20,20,20,30,30,20,20,10};
	vector<int> myvector (9); // 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	vector<int>::iterator it;
 
 
	// użycie unique_copy z domyslnym operatorem == 
	it=unique_copy (myints,myints+9,myvector.begin()); // 10 20 30 20 10 0 0 0 0
 
	// sortowanie elementow
	sort (myvector.begin(),it); // 10 10 20 20 30 0 0 0 0
 
	// uzycie unique_copy ze zdediniowana funkcja porownujaca elementy
	it=unique_copy (myvector.begin(), it, myvector.begin(), comp);	// 10 20 30 20 30 0 0 0 0
 
	// dostosowanie wielkosci myvector1 do zaktualizowanej liczby elementow
	myvector.resize( it - myvector.begin() ); // 10 20 30
 
	// wypisanie zawartosci
    // 10 20 30
	for (vector<int>::iterator iter=myvector.begin(); iter!=myvector.end(); ++iter)
		cout << " " << *iter;
 
	cout << endl;
 
	return 0;
}

Przykładowy program

unique_unique_copy.txt · ostatnio zmienione: 2009/04/30 02:01 przez pgrabowska