Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


regex

Wyrażenia regularne oczami programisty C++, czyli Boost.Regex

Przemysław Pawełczyk G1ISI

W życiu każdego programisty przychodzi czas, w którym musi poznać wyrażenia regularne (z różnych przyczyn), a znając już je, używa ich chętnie i bez oporów, przynajmniej w skryptach shellowych (a de facto w programach typu AWK, grep czy sed) i w interpretowanych językach jak PHP, Perl, Ruby oraz innych.

Ogromne możliwości przetwarzania tekstu, jakie dają nam potocznie nazywane regexpy, można też wykorzystać w językach, w których nie wbudowano obsługi wyrażeń regularnych, czyli np. w języku C++. Nie mówię tu o własnoręcznej implementacji np. niedeterministycznego automatu skończonego Thompsona, choć to też byłoby pewne wyjście. Programiści, z natury jednostki dość leniwe, często lubią korzystać z gotowych komponentów do budowy własnego oprogramowania. Niestety, brak obsługi wyrażeń regularnych w standardowej bibliotece C++ w standardzie C++98 (ISO/IEC 14882:1998) czy ostatnim C++03 (ISO/IEC 14882:2003). Sytuację poprawia dopiero TR1, który będzie częścią standardu C++0x, a którego ostateczne ujęcie i ratyfikacja nastąpią w najbliższych latach, optymistycznie: już w przyszłym roku.

Co więc trafiło do przestrzeni std::tr1? To, co dziś znamy jako biblioteka Boost.Regex, której autorem jest John Maddock.

Oczywiście nie jest to jedyna biblioteka implementująca wyrażenia regularne w języku C++, ale tym razem PCRE, QRegExp (część Qt) i inne rozwiązania zostaną świadomie przemilczane, choć kiedyś na pewno jeszcze o nich wspomnę…

Mikropokaz, czyli zapis imperatywny kontra deklaratywny

Mamy do zrealizowania mały program, który na wejściu przyjmuje maile, a na wyjściu podaje ich tematy, przy czym ewentualny przedrostek Re: nie należy do wyświetlanego tematu.

Tak mogłoby wyglądać rozwiązanie imperatywne:

std::string line;
while (std::getline(std::cin, line))
{
  if (line.compare(0, 9, "Subject: ") == 0)
  {
    std::size_t offset = 9;
    if (line.compare(offset, 4, "Re: "))
      offset += 4;
    std::cout << line.substr(offset);
  }
}

Korzystając z wyrażeń regularnych, w naszym przypadku poprzez Boost.Regex, „wyłuskiwanie” tematu jesteśmy w stanie zrealizować deklaratywnie (pomijając istnienie niezbędnej pętli), a więc opisując to, czego szukamy, a nie jak:

std::string line;
 
// Asercja ^ jest zbędna gdy wyrażenie jest używane w funkcji boost::regex_match,
// ale jej obecność pozwala także na ewentualne zastosowanie funkcji
// boost::regex_search. Wyjaśnienie pojawi się w dalszej części...
boost::regex pat("^Subject: (Re: )?(.*)");
boost::smatch what;
 
while (std::getline(std::cin, line))
{
  if (boost::regex_match(line, what, pat))
    std::cout << what[2];
}

Rozwiązanie deklaratywne jest lepsze, ponieważ:

 • opisuje to co chcemy osiągnąć (a nie przy użyciu jakiego algorytmu),
 • jest bardziej zwięzłe,

przez co jest też łatwiejsze w utrzymaniu.

Wyobraźmy sobie teraz, że mamy maile wygenerowane przez program Outlook Express, który lubi dodawać więcej przedrostków Re:, aniżeli jest to potrzebne w dłuższych konwersacjach. Dodatkowo weźmy pod uwagę, że niektóre OE mogły być w polskiej wersji językowej i dodawały Odp: zamiast Re:.
Poprawione wyrażenie regularne będzie wówczas wyglądać np. tak „^Subject: (Re: |Odp: )*(.*)” i jest to jedyna zmiana niezbędna w rozwiązaniu deklaratywnym. Czytelnik zapewne z wielkim zapałem samodzielnie usprawni rozwiązanie imperatywne…

Przypomnienie składni wyrażeń regularnych

Do wyboru mamy trzy główne składnie wyrażeń regularnych:

 • Perl (domyślna),
 • POSIX rozszerzona (z odmianami używanymi w egrep czy awk),
 • POSIX podstawowa (z odmianami używanymi w grep czy emacs).

Omówię pokrótce tylko najważniejsze elementy domyślnej składni.

Perlowa składnia wyrażeń regularnych

     Zapis     ^         Znaczenie
.            | dowolny znak
^            | początek linii
$            | koniec linii
( )           | początek i koniec znaczonego grupowania
(?:  )         | początek i koniec nieznaczonego grupowania
*            | powtórzenie atomu zero lub więcej razy
+            | powtórzenie atomu jeden lub więcej razy
?            | powtórzenie atomu zero lub jeden raz
{n}           | powtórzenie atomu dokładnie n razy
{n,}           | powtórzenie atomu n lub więcej razy
{n,m}          | powtórzenie atomu od n do m razy
|            | alternatywa
[znaki^odrzuty]     | dopuszczalny znaki i niedopuszczalne odrzuty
\< \>  \b       | początek, koniec słowa i którekolwiek z nich
\d <=> [[:digit:]]   | cyfra
\l <=> [[:lower:]]   | mała litera
\s <=> [[:space:]]   | spacja
\u <=> [[:upper:]]   | duża litera
\w <=> [[:word:]]   | znak "słowny" (alfanumeryczny lub _)
\D <=> [^[:digit:]]  | nie: cyfra
\L <=> [^[:lower:]]  | nie: mała litera
\S <=> [^[:space:]]  | nie: spacja
\U <=> [^[:upper:]]  | nie: duża litera
\W <=> [^[:word:]]   | nie :znak "słowny"
(?#komentarz)      | ignorowany (komentarz)
(?=wzorzec)       | "zjada" 0 znaków tylko jeżeli wzorzec się zgadza
(?!wzorzec)       | "zjada" 0 znaków tylko jeżeli wzorzec nie pasuje

Wszystkie operatory powtórzenia są domyślnie zachłanne (ang. greedy), czyli starają się pokryć jak największy obszar tekstu. Odwrócenie tego zachowania możemy uzyskać poprzez dodanie ? na końcu takiego operatora, uzyskując np. *? lub {n,}?.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o odwołaniach wstecznych (ang. backreferences), które stosujemy poprzez poprzedzenie znakiem backslash (\) numeru grupy znaczonej, dzięki którym możemy jeszcze bardziej złożone wyrażenia regularne budować. Wyrażenie regularne odpowiedzialne za wyszukiwanie powtórzeń w tekście mogłoby wyglądać tak:

(\w) \1

Zaczynamy zabawę

Niezbędnik

Do skorzystania z dobrodziejstw Boost.Regex niezbędne jest dołączenie pliku nagłówkowego:

#include <boost/regex.hpp>

Przy linkowaniu musimy natomiast dołączyć bibliotekę Boost.Regex, co w systemach *nixowych odbywa się za pomocą parametru -lboost_regex.

Tak jak w przypadku innych bibliotek Boosta, wszystkie stałe, klasy i funkcje zewnętrzne znajdują się przestrzeni nazw boost i dla przejrzystości nie będę tego pisał przy przytaczaniu fragmentów definicji podstawowych elementów Boost.Regex.

Wyrażenie regularne

Wyrażeniu regularnemu odpowiada szablon klasy boost::basic_regex, który parametryzowany jest typem znaku i klasą cech tego typu (która domyślnie jest definiowana poprzez szablon regex_traits parametryzowany wcześniej podanym typem znaku).

template < class charT,
      class traits = regex_traits<charT> >
class basic_regex { /*...*/ };

Dla wygody zdefiniowane są nasŧepujące typy:

typedef basic_regex<char>   regex;
typedef basic_regex<wchar_t> wregex;

Ważniejsze metody tego szablonu to:

bool empty() const;     // zwraca true jeżeli obiekt nie zawiera żadnego poprawnego wyrażenia regularnego
unsigned mark_count() const; // zwraca liczbę znaczonych podwyrażeń w wyrażeniu regularnym
flag_type flags() const;   // zwraca maskę bitową zawierającą flagi trybu przetwarzania wyrażenia regularnego

Najważniejszy jest jednak konstruktor:

explicit basic_regex(const charT* p, flag_type f = regex_constants::normal);

który przyjmuje sekwencję znaków zawierającą wyrażenie regularne oraz tryb przetwarzania tego wyrażenia. W przypadku niepoprawnego wyrażenia regularnego rzucany jest wyjątek boost::regex_error (dawniej boost::bad_expression lub boost::bad_pattern, które są teraz aliasami do boost::regex_error dla wstecznej kompatybilności), chyba że przekazano flagę regex_constants::no_except.

Mamy następujące podstawowe (nieuzależnione od wybranej składni) tryby przetwarzania:

namespace regex_constants {
  typedef implementation-specific-bitmask-type syntax_option_type;
 
  static const syntax_option_type normal;        // Domyślna składnia RE języka Perl
  static const syntax_option_type ECMAScript = normal; // i jej aliasy...
  static const syntax_option_type JavaScript = normal;
  static const syntax_option_type JScript = normal;
  static const syntax_option_type perl = normal;
  static const syntax_option_type basic;        // Składnia POSIX podstawowa
  static const syntax_option_type sed = basic;     // i jej najpopularniejszy alias
  static const syntax_option_type grep;         // oraz odmiana.
  static const syntax_option_type extended;       // Składnia POSIX rozszerzona
  static const syntax_option_type awk;         // z dwiema odmianami.
  static const syntax_option_type egrep;
  static const syntax_option_type icase;        // Ignorowanie wielkości liter 
                             // w dopasowaniach
  static const syntax_option_type nosubs;        // Zaniechanie tworzenia podwyrażen
                             // w dopasowaniach
  static const syntax_option_type optimize;       // Optymalizacja poźniejszego dopasowywania
                             // nawet kosztem dłuższego tworzenia obiektu.
  static const syntax_option_type collate;       // Zakresy znaków przekazywane w nawiasach
                             // kwadratowych powinny uwzględniać lokalizm.
}

Dla wygody powyższe stałe zdefiniowane są także w obrębie szablonu klasy basic_regex.

Dopasowania

Oprócz klasy reprezentującej wyrażenie regularne potrzebujemy także klasy przechowującej znalezione dopasowania w zadanym tekście. Służy do tego szablon klasy boost::match_results parametryzowany typem iteratora obsługującego sekwencję wejściową:

template < class BidirectionalIterator,
      class Allocator = std::allocator<sub_match<BidirectionalIterator> >
class match_results { /*...*/ };

Podobnie jak wcześniej, zdefiniowano następujące typy dla wygodniejszego użycia:

typedef match_results<const char*>       cmatch;
typedef match_results<const wchar_t*>      wcmatch;
typedef match_results<string::const_iterator>  smatch;
typedef match_results<wstring::const_iterator> wsmatch;

Dopasowania to tak naprawdę kolekcje poddopasowań boost::sub_match, do których dostęp mamy jedynie poprzez operator[] klasy boost::match_results. Obiekt klasy boost::sub_match posiada kilka przydatnych składowych: boolowską matched informującą o tym czy dane znaczone podwyrażenie brało udział w dopasowaniu i jeżeli tak, to iteratory first, second wskazujące na początek oraz koniec (z wyłączeniem) w ciągu, który pokrył to dopasowanie.

Mając obiekt tej klasy, nazwijmy go m, odwołania do poszczególnych elementów wyglądają następująco:

Boost.Regex Perl Opis
m.prefix() $` treść poprzedzająca dopasowanie
m[0] $& cała dopasowana treść
m[1] $1 pierwsze znaczone podwyrażenie
kolejne znaczone podwyrażenia
m[n] $n n-te znaczone podwyrażenie
m.suffix() $' treść następująca po dopasowaniu

Szablon klasy match_results posiada także metody

const_iterator begin() const; // Zwraca startowy iterator znaczonych podwyrażeń.
const_iterator end() const;  // Zwraca terminujący iterator znaczonych podwyrażeń.

które ułatwiają realizację wygodnego iterowania po znaczonych podwyrażeniach.

Dostępne są ponadto różne tryby dopasowań, przekazywane w funkcjach niżej omówionych. Przykłady to:

namespace regex_constants {
  typedef implemenation-specific-bitmask-type match_flag_type;
 
  static const match_flag_type match_default = 0;   // Zachowanie domyślne (zgodne z ECMA-262)
  /* ... */
  static const match_flag_type match_not_null;     // Dopasowanie nie może być puste.
  /* ... */
  static const match_flag_type match_single_line;   // ^ odpowiada za początek tekstu,
                             // a $ - koniec tekstu.
  /* ... */  
  static const match_flag_type format_no_copy;     // Sekcje tekstu niepasujące do wyrażenia
                             // regularnego nie są kopiowane do
                             // wyjściowego łańcucha znaków.
  /* ... */
  static const match_flag_type format_all;       // Aktywuje wszystkie dostępne rozszerzenia
                             // składni, włączając w to warunkowe podstawienia.
}

Możliwości Boost.Regex

Same szablony klas boost::basic_regex oraz boost::match_results byłyby nic nie warte bez funkcji, które na nich operują realizując podstawowe przypadki użycia wyrażen regularnych.

Poniżej omówione szablony funkcji parametryzowane są różnymi elementami w zależności od wersji (pominę dokładne deklaracje tych szablonów), ale zawsze jest to m.in. typ znaku.

Dopasowywanie (matching) - regex_match

// Wersja bez zapisywania odnalezionych dopasowań.
template </* */>
bool regex_match(const basic_string</* */>& s,
         const basic_regex</* */>& e,
         match_flag_type flags = match_default);
 
// Wersja zapisująca odnalezione dopasowania w obiekcie klasy match_results.
template </* */>
bool regex_match(const basic_string</* */>& s,
         match_results</* */>& m,
         const basic_regex</* */>& e,
         match_flag_type flags = match_default);
 
// Wersja główna, wołana także przez powyższe
template <class BidirectionalIterator, class Allocator, class charT, class traits>
bool regex_match(BidirectionalIterator first, BidirectionalIterator last,
         match_results<BidirectionalIterator, Allocator>& m,
         const basic_regex<charT, traits>& e,
         match_flag_type flags = match_default);

Chyba najważniejsze w tej funkcji jest to, że dopasowaniu musi ulec cały tekst, dlatego też asercje użyte na początku i końcu wyrażenia regularnego (^ i $ odpowiednio) nie mają najmniejszego znaczenia (o czym już wcześniej wspomniałem w mikropokazie).

Najczęściej używana jest do badania poprawności przekazanych danych.

#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/regex.hpp>
 
namespace validations {
  // Wyrażenie regularne zgodne z formatem IBAN
  // IBAN = International Bank Account Number
  static const boost::regex ibanFormat("[A-Z]{2}\\d{2} ?[A-Z\\d]{4}(?: ?\\d{4}){1,} ?\\d{1,4}");
 
  // Sprawdź czy string ma format IBAN
  bool hasIbanFormat(const std::string& s)
  {
    return regex_match(s, ibanFormat);
  }  
}
 
// Wczytaj linię z wejścia i sprawdź czy to może być IBAN,
// wówczas zwróć 1, w przeciwnym przypadku - 0.
int main() {
  std::string line;
  std::getline(std::cin, line);
  std::cout << validations::hasIbanFormat(line) << std::endl;
  return 0;
}
// Wersja bez zapisywania odnalezionych dopasowań.
template </* */>
bool regex_search(const basic_string</* */>& s,
         const basic_regex</* */>& e,
         match_flag_type flags = match_default);
 
// Wersja zapisująca odnalezione dopasowania w obiekcie klasy match_results.
template </* */>
bool regex_search(const basic_string</* */>& s,
         match_results</* */>& m,
         const basic_regex</* */>& e,
         match_flag_type flags = match_default);
 
// Wesja główna, wołana także przez powyższe
template <class BidirectionalIterator, class Allocator, class charT, class traits>
bool regex_search(BidirectionalIterator first, 
         BidirectionalIterator last,
         match_results<BidirectionalIterator, Allocator>& m,
         const basic_regex<charT, traits>& e,
         match_flag_type flags = match_default);

Prosty przykład użycia korzystający również z iteratora po wszystkich dopasowaniach wyrażenia regularnego.

#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/regex.hpp>
 
// Callback dla funkcji std::for_each operujący na wynikach dopasowania.
bool printRep(const boost::smatch& what)
{
  std::cout << what[1] << " "; // Wyświetl na standardowe wyjście pierwsze podwyrażenie.
  return true;         // Nie zatrzymuj wykonywania pętli for_each.
}
 
// Wczytaj linię z wejścia i sprawdź czy są w niej powtórzenia "słów",
// a jeżeli są, podaj jakie.
int main() {
  // Wyrażenie regularne reprezentujące powtarzające się słowa.
  boost::regex rep("(\\<\\w+\\>)(?:\\s+\\<\\1\\>)+");
  std::string line;
  std::getline(std::cin, line);
  // Początkowy iterator dopasowań do wyrażen regularnych.
  boost::sregex_iterator begin(line.begin(), line.end(), rep);
  // Terminalny iterator dopasowań do wyrażen regularnych.
  boost::sregex_iterator end;
  // Dla każdego dopasowania wywołaj funkcję printRep.
  std::for_each(begin, end, &printRep);
  std::cout << std::endl;
  return 0;
}

Zastępowanie (replacing) - regex_replace

// Wersja wygodna
template </* */>
basic_string</* */> regex_replace(const basic_string</* */>& s,
                 const basic_regex</* */>& e,
                 const basic_string</* */>& fmt,
                 match_flag_type flags = match_default);
 
// Wersja główna
template <class OutputIterator, class BidirectionalIterator, class traits, class charT>
OutputIterator regex_replace(OutputIterator out,
               BidirectionalIterator first,
               BidirectionalIterator last,
               const basic_regex<charT, traits>& e,
               const basic_string<charT>& fmt,
               match_flag_type flags = match_default);

W domyślnej składni stringu formatującego (przy braku flagi regex_constants:literal) zdefiniowane są sekwencje specjalne odnoszące się do podmienianego dopasowania takie jak w Perlu (zaprezentowane zostały wcześniej w tabelce Dopasowania). Aby uzyskać na wyjściu znak dolara ($), trzeba napisać go dwukrotnie.

Jako przykład zastosowania przedstawię kod aplikacji wyświetlającej na wyjście przekazany w 1. argumencie plik CSV (Comma-Separated Values) z zamienionymi miejscami pierwszymi dwiema kolumnami, a kolumny te są oddzielone przecinkiem.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <boost/regex.hpp>
 
// Załaduj strumień wejściowy do stringa.
void loadFile(std::string& s, std::istream& is)
{
  s.erase();
  s.reserve(is.rdbuf()->in_avail());
  char c;
  while (is.get(c))
  {
    if (s.capacity() == s.size())
      s.reserve(s.capacity() * 3);
    s.append(1, c);
  }
}
 
// Wyświetl plik CSV (o nazwie przekazanej w 1. argumencie) z zamienionymi pierwszymi 2 kolumnami
int main(int argc, const char** argv)
{
  // Wyrażenie regularne reprezentujące pierwsze dwie kolumny (druga może być pusta)
  boost::regex re("^([^,\n]*),?([^,\n]*)");
  // Format stringu odpowiadający podmienianemu dopasowaniu.
  std::string fmt("\\2,\\1");
  try {
    std::ifstream fs(argv[1]);
    std::string in;
    loadFile(in, fs);
    // Wyświetl na wyjściu string in z zamienionymi dopasowaniami re na string formatujący fmt.
    std::cout << boost::regex_replace(in, re, fmt);
  }
  catch(...) {
    return -1;
  }
  return 0;
}

Dzielenie (tokenizing) - regex_token_iterator

boost::regex_token_iterator to już nie funkcja a szablon klasy będącej adapterem iteratora.

template <class BidirectionalIterator, 
     class charT = iterator_traits<BidirectionalIterator>::value_type,
     class traits = regex_traits<charT> >
class regex_token_iterator {
  /* ... */
  regex_token_iterator(BidirectionalIterator a, 
             BidirectionalIterator b, 
             const basic_regex<charT, traits>& re, 
             int submatch = 0, 
             match_flag_type m = match_default);
  regex_token_iterator(BidirectionalIterator a, 
            BidirectionalIterator b, 
            const basic_regex<charT, traits>& re, 
            const std::vector<int>& submatches, 
            match_flag_type m = match_default);
  /* ... */
};

Po 2 przykłady użycia odsyłam na sam dół strony z dokumentacją regex_token_iterator.

Boost.Xpressive - relatywnie młody konkurent

Ważne innowacje w stosunku do Boost.Regex:

 • obsługa tworzenia (obok dynamicznych, podobnych w zapisie do Boost.Regex) statycznych wyrażeń regularnych, podobnych w zapisie do Boost.Spirit, przez przeciążanie operatorów i zastosowanie techniki zwanej szablonami wyrażeniowymi (ang. expression templates) - owa statyczność daje wiele możliwości, m.in. kontrolę poprawności takiego wyrażenia już w czasie kompilacji,
 • możliwość mieszania statycznych i dynamicznych wyrażeń regularnych,
 • możliwość osadzania wyrażeń regularnych w sobie poprzez referencje.

Kiedy co używać?

Regex Spirit Xpressive
Dopasowywanie wzorców ad-hoc, języki regularne tak tak tak
Ustrukturalizowane parsowanie, gramatyki bezkontekstowe - tak tak
Manipulowanie tekstem tak tak tak
Akcje semantyczne, manipulowanie stanem programu - tak -
Dynamiczność - nowe deklaracje w trakcie działania tak - tak
Statyczność - brak nowych deklaracji w trakcie działania tak tak tak
Wyczerpujące przeszukiwanie z nawrotami tak - tak

Małego komentarza może wymagać wyczerpujące przeszukiwanie z nawrotami (ang. exhaustive backtracking). Chodzi o to, że przymiotnik „wyczerpujące” nie opisuje samego procesu przeszukiwania z nawrotami, które w istocie jest wyczerpujące, a konsekwencję w jego stosowaniu, która jest wymagana od wyrażeń regularnych. Boost.Spirit stosuje backtracking, jednak gdy znajduje jakieś częściowe dopasowanie, to nie „cofa się”, żeby możliwe było zrealizowanie reszty reguły, tylko uznaje, że dopasowanie się nie powiodło. Dlatego poniższy przykład nigdy nie zadziała:

*chlit_p('a') >> chlit_p('a');
regex.txt · ostatnio zmienione: 2008/04/17 03:03 przez przemoc